Tag Archives: handicapparkering

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede

Du kan søke kommunen du bor i om parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert handicap parkeringsplass uten at du betaler avgift, og behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden. Parkeringstillatelsen har vanligvis en varighet fra to til fem år, og gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Hva er en parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelsen for funksjonshemmede og forflytningshemmede er en tillatelse til å parkere på merkede parkeringsplasser. Parkeringstillatelsen er et handicap parkeringskort utstedt til deg som person. Det at parkeringstillatelsen er personlig, betyr at tillatelsen følger den personen den er gitt til uavhengig av bil. Parkeringskortet skal ligge godt synlig i bilruten, og parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på spesielt oppmerkede parkeringsplasser merket for funksjonshemmede med avgiftsfritak og, i en del tilfeller, utvidet tidsbegrensning. Parkering på handikapplasser på parkeringsplasser som drives av private parkeringsselskap, må du som regel betale avgift.

Søknad om parkeringstillatelse

Parkeringskort funksjonshemmede

Parkeringskort funksjonshemmede

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal sendes til kommunen du bor i. De største kommunene har en egen parkeringsetat. De fleste kommuner gir informasjon om hvor du kan søke om parkeringstillatelse på sine nettsider. Eventuelt kan du kontakte servicetorget i kommunen. I søknaden om parkeringstillatelse må du beskrive dine behov for parkering slik at det tydelig fremgår hvor, og hvor ofte du må parkere. I tillegg kan det være lurt å si noe om du eventuelt trenger større plass, for eksempel ved at bildøren må være vid åpen for å komme inn og ut av bilen. I legeerklæringen er det forutsatt at legen din beskriver forflytningsevnen din grundig, slik at kommunen skal kunne vurdere behovet ditt i forhold til opplysningene i søknaden. Det kan være lurt å være tilstede når legen fyller ut skjemaet, slik at alle sider ved saken blir synliggjort.

Dersom du har fått innvilget tillatelse fra tidligere og ønsker å søke igjen, er det viktig at søknaden sendes senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet. Husk å fylle ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg ved ny legeerklæring.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken om parkeringstillatelse. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Hvor kan parkeringstillatelsen benyttes?

– På reserverte parkeringsplasser for bevegelses/forflytningshemmede angitt ved offentlig
trafikkskilt nr. 552 og nr. 807.8
– På offentlige avgiftsparkeringsplasser uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid.
Dette gjelder ikke hvis det også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid
– På steder der det er innført boligsoneparkering
– I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.

Parkeringstillatelsen gir fritak for avgift i alle landets bomringer. På frittstående ikke offentlige bomstasjoner må du betale avgift. Parkeringskortet gir også fritak for betaling av piggdekkavgift.

Les også
Retningslinjer for parkeringstillatelse fastsatt av Samferdselsdepartamentet
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Trafikkskoler Kjøreopplæring funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick