Tag Archives: nova

Unge er minst tolerante ovenfor funksjonshemmede

NOVAs analyser av holdningsspørsmål stilt i MMI-undersøkelsen Norsk Monitor viser at det er unge mennesker som er minst tolerante overfor funksjonshemmede.

Tekst: Hanne Cecilie Haugen Kilde: www.dok.no

Spørsmål om holdninger
Forsker Elin Borg ved Norsk institutt for forskning og oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har analysert holdningsspørsmål fra MMIs (nå Synovate) Norsk Monitor-undersøkelser i perioden 1999 til 2005.

Borg har sett på tre spørsmål som skal måle folks holdninger til funksjonshemmede. De som var med i undersøkelsen ble bedt om å si seg helt enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig i de følgende tre påstandene:

• Fysisk funksjonshemmede kvinner (for eksempel rullestolbrukere) er like godt egnet til å fylle morsrollen som andre kvinner.

• Funksjonshemmede som vil drive idrett, bør tilpasse seg den vanlige idretten.

• Idretten må finne seg i å endre sine tilbud slik at de også passer for funksjonshemmede.

Nedslående resultater
Det mest oppsiktsvekkende resultatet fra undersøkelsen er at det er de yngste, unge mellom 15 og 24 år, som er minst tolerante. Ellers så viser analysene at personer som er tilfredse med egen tilværelse, personer som har positive holdninger til innvandrere og kvinner har de mest positive holdningene til funksjonshemmede.

Av analysene går det også fram at det i perioden 1999 – 2005 har skjedde svært små endring i folks holdninger overfor funksjonshemmede. Borg oppsummerer resultatene fra undersøkelsen slik:
– Oppsummert var ikke resultatene særlig oppløftende. I en periode med økt politisk satsing på å bedre situasjonen for funksjonshemmede viser resultatene at holdningene til funksjonshemmede har holdt seg relativt stabile i perioden. Om noe, har folk heller blitt mer negativt innstilt til funksjonshemmede, enn omvendt. Hvis det er slik at holdninger til funksjonshemmede er med på å opprettholde forskjellene mellom funksjonshemmede og befolkningen forøvrig, kan det altså tyde på at utviklingen ikke går riktig vei i forhold til de overordnede politiske målene om full deltagelse og likestilling for alle

(NOVA notat, Holdninger til funksjonshemmede i Norge 1999-2005 s. 7).