Veiledning om barns rettigheter

Et nytt hefte fra Sosial- og helsedirektoratet gir veiledning til alle som driver med saksbehandling i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne strever ofte i møtet med hjelpeapparatet, og med å håndtere ulik
informasjon fra forskjellig hold. Som et av flere tiltak for å har Sosial- og helsedirektoratet gjennomført et 2-årig program for bedre tilrettelegging av det kommunale tjenestetilbudet til familiene – også kalt TaKT.

Nytt hefte
I forbindelse med denne satsingen har SHdir nå utgitt et hefte: «Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen Lov om
sosiale tjenester § 4-2». Målgruppen er alle som arbeider med saksbehandling i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Heftet gir en oversikt over saksbehandlingsreglene for tildeling av tjenester som blant annet brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning, støttekontakt og omsorgslønn.

Heftet «Anbefalinger til saksprosessen» finner du på:
Mer om TaKT finner du på: www.shdir.no/takt

Leave a Reply

Your email address will not be published.