Ekspertutvalg skal forenkle og forbedre hjelpemiddelformidlingen

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt mestring og livskvalitet som igjen kan øke deltakelsen i samfunns- og arbeidsliv for brukere med nedsatt funksjonsevne, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– I dag får vi mange henvendelser fra brukere som opplever hjelpemiddelforvaltningen og regelverket som uoversiktlig og lite fleksibelt. Det er derfor behov for en helhetlig gjennomgang med sikte på større fleksibilitet og bredde i virkemiddelbruken. Jeg er opptatt av at utvalget vurderer om det er mulig å sikre mer effektive og robuste løsninger som bedre enn dagens system kan håndtere både krav til kvalitet, tilgjengelighet og rettssikkerhet, sier statsråden.

Ekspertutvalget ble oppnevnt i statsråd 25. april. Utvalget skal gjennomgå forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet, og bl.a. vurdere endringer som kan gi mer effektive og langsiktige forbedringer i systemet for forvaltning og formidling av hjelpemidler. Utvalget vil bli supplert med en bredt sammensatt referansegruppe. Utvalgets arbeid skal foreligge innen 1. desember 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published.