Jeg kjenner mange men har få venner

Norges Handikapforbund har med støtte fra Oslo kommune uført en undersøkelse om mulighetene barn med nedsatt bevegelsesevne har til sosial utvikling i Oslo-skolen. Undersøkelsen har resultert i en rapport kalt «Jeg kjenner
mange, men har få venner».

Rapporten beskriver hvordan fem bevegelseshemmede Oslo-barn opplever skolehverdagen, og har undersøkt hvor mye tid de tilbringer med venner, hva de legger i vennskap og hvordan de opplever det å ta del i klasseaktiviteter. Eksempler på hva som fungerer bra og hva som kan være problematisk i forhold til sosial utvikling både i skolesituasjoner og på organisatorisk nivå er sentrale i rapporten.

Undersøkelsen er gjennomført av Wenche Bekken. Rapporten «Jeg kjenner mange, men har få venner» kan lastes ned som pdf-fil på www.nhf.no eller bestilles fra NHF Oslo på telefon 22 95 28 60 eller e-post nhf.oslo@nhf.no. Vi bringer her forordet til rapporten i sin helhet:

Forord

Prosjektet «Jeg kjenner mange, men har få venner» har bakgrunn i tilbakemeldinger fra foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne om problemer i forhold til sosial inkludering i skolen. Det forelå også lite dokumentert informasjon om hverdagen i skolen, på fritiden og om venner for barn med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Vi ønsket et prosjekt som kunne beskrive og vise oss virkeligheten barn befinner seg i. Prosjektet har endt med en kvalitativ undersøkelse som tar for seg fem barns erfaringer i skolen og på fritiden. Undersøkelsens resultater legger grunn for videre interessepolitisk arbeid for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og tar opp sentrale forhold som viser hvordan mulighet for å bli et aktivt samfunnsmedlem på lik linje med andre, legges i barneårene.

Vi håper rapporten vil være til inspirasjon og komme til nytte i arbeid med tilrettelegging for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i skolen og Oslo kommune forøvrig. Stor takk til barna som har deltatt i undersøkelsen, og til foreldrene deres, skolene og utdanningsetaten som har bidratt med tid, hjelp og informasjon for å få gjennomført prosjektet. Takk også til Bjørn Hansen, tidligere styreleder i NHF Oslo, for prosjektidè og Wenche Bekken for gjennomføring av undersøkelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.