Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet er en ny skolereform som ble satt i verk fra høsten 2007. Den skulle da i første omgang gjelde alle elever i grunnskolen, fra 1.-10.trinn, og elever på 1. og 2. trinn i videregående opplæring.

Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring. (…) Elever som ikke har, eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Når man vurderer hvilke opplæringstilbud eleven skal få, må man ta hensyn til elevens utviklingsutsikter. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan, IOP, for en elev som får spesialundervisning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.