Tag Archives: Kjøreopplæring

Trafikkskoler kjøreopplæring funksjonshemmede

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede fordelt på 19 fylker i Norge. Klikk på ditt fylke for å finne trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskolene i ditt fylke. Continue reading

Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede

Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede

Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede. Dersom du fyller vilkårene for bilstønad, kan du også få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd, og beregnes på samme måte som beregningen av det rente- og avdragsfrie lånet etter forskriftens § 9. Ved endring av det kjøretekniske utstyret krever ofte trafikkstasjonen at føreren skal ta kjøreprøve og at førerkortet kodes for dette. Opplæringstimer og kostnader forbundet med dette, for eksempel kjørelærerutstyr, gis som tilskudd uten behovsprøving. Hjelpemiddelsentralen vurderer om dette er nødvendig i sin innstilling til bilsenteret.

Les også
Trafikkskoler Kjøreopplæring funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede

Eventuelle reiseutgifter både for eleven og kjørelæreren dekkes etter samme satser som etter folketrygdlovens § 5-16 til § 5-18, men uten å beregne egenandel. Oppholdsutgifter dekkes etter regning. Det må kun benyttes den spesielle drosjerekvisisjonen som Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet til dette bruk, og som refunderes av NAV lokalt uten fradrag av egenandel.

Bestemmelsene om kjøreopplæring gjelder også i de tilfeller hvor medlemmet ikke kan kjøre motorkjøretøyet selv og en annen har påtatt seg ansvar for kjøringen. Kjøreopplæringen foregår ved ordinære kjøreskoler, og fortrinnsvis velges de som har gjennomført spesialkursene ved Statens trafikklærerskole. Ofte vil disse skolene disponere bil med automatgir og noe spesialutstyr. I en del tilfeller er funksjonshemmingen av en slik art at kjøreopplæringen bare kan skje i eget motorkjøretøy med spesielt teknisk utstyr. I slike tilfeller kan det være aktuelt å gi stønad, eventuelt å gi tilsagn om stønad, til anskaffelse av motorkjøretøyet før medlemmet har fått førerkort.

Dersom kjøreskolen ikke disponerer kjøretøy med tilstrekkelig utstyr, kan det være aktuelt med en midlertidig montering av ekstra spesialutstyr i medlemmets motorkjøretøy mens opplæringen foregår. Utgiftene til anskaffelse, montering og demontering dekkes i så fall med tilskudd. Ved uhell i kjøreopplæringen vil egenandelen i forbindelse med forsikringen kunne dekkes som en del av kjøreopplæringen.

Når det gis tilskudd til kjøreopplæring og eventuelt nødvendig bil, bør det snarest søke å avklare om det er sannsynlig at medlemmet vil være i stand til å oppnå førerkort. Dette både av hensyn til medlemmets forventninger og til resursbruk. I enkelte tilfeller, særlig ved språkproblemer, kan det være riktig å kreve at teoriprøven gjennomføres først. Teorikurs er en del av førerkortopplæringen og dekkes på samme måte. Når det i slike tilfeller er rimelig å tilstå stønad til anskaffelse av motorkjøretøy før medlemmet har fått førerkort, kreves det at vedkommende avlegger førerprøven snarest mulig etter anskaffelsen.

Ved enkelte diagnoser er muligheten for kognitiv svikt ekstra stor i forhold til bilkjøring, og nevropsykologisk vurdering bør foretas dersom ikke slik foreligger av nyere dato. Dersom primærlegen på søknadsskjemaets bakside har svart ja på noen av punktene under 13.3, skal saken utredes nærmere. Ved førerkortvurderingen ved krav om stønad til motorkjøretøy og ved tilpassing av kjøretøyet vil det også kunne være aktuelt i forkant å behandle eventuell dispensasjonssøknad hos fylkeslegen. Også i andre tilfeller der det gis stønad til motorkjøretøy kan det foreligge sykdom eller tilstander som strider mot helsekravene, for eksempel medikamentbruk. Slike saker skal også avklares med fylkeslegen ved at en oversender helseattesten til fylkeslegen for uttalelse i samråd med rådgivende lege.

I andre tilfeller gjelder det først og fremst om det vil være mulig å tilpasse en bil for medlemmet, samt evnen til å kunne kjøre bilen i trafikken. Avhengig av kompleksiteten kan dette avklares med noen timer ved en kjørskole, henvise til sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon som har skole-/testbil, eller ved å benytte det teamet trygden har opprettet i fylkene for dette. Slike team består gjerne av kjøreskole, trafikkstasjon, person med helsefaglig kompetanse fra kommunen eller hjelpemiddelsentral. Kompleksiteten i den enkelte sak avgjør hvor stor del av teamet som skal sammenkalles. Teamets tverrfaglighet skal bidra til best mulig vurdering av om årsaken til problemene kan være av praktisk- fysisk- eller kognitiv art. Slik kan medlemmet bli henvist videre til riktig instans for vurdering på et tidlig tidspunkt.

Ofte er det hensiktsmessig at medlemmet først har gjennomført noen kjøretimer. Dersom ikke kjørelærer da kan konkludere med at det er sannsynlig at medlemmet vil kunne oppnå gyldig førerkort, sammenkalles teamet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å fremskaffe egnet bil til medlemmet, og bil derfor må tilstås og tilpasses først, bør det vurderes om det likevel er grunn til å sammenkalle teamet. Ut fra de foreliggende opplysninger kan teamet, sammen med medlemmet, uttale noe om sannsynligheten for å oppnå førerkort, eller om vurdering av annen instans er nødvendig.

Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede

Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede

Slike saker må følges ekstra nøye opp. Det skal i denne typen saker bare tilstås stønad til et mindre antall kjøretimer av gangen, slik at det kan foretas jevnlige vurderinger av om medlemmet følger den forventede progresjon i kjøreferdigheten. I alle saker med kjøreopplæring anbefales det at trafikkskolen/-læreren gir tilbakemelding for hver 20. kjørte time. Ved enkelte diagnoser, som CP, ryggmarksbrokk og andre skader på sentralnervesystemet, hvor det kan forventes lengre opplæringstid, anbefales dette timetallet økt til 30. Eventuelle tekniske problemer i opplæringen, læringsvansker eller annet, må varsles oppdragsgiver så tidlig som mulig. Kopi av opplæringskortet, med forklaring fra læreren, skal vedlegges hver tilbakemelding. Hvis det oppstår tvil om progresjonen, eller om brukeren vil kunne oppnå førerkort, må “Team for vurdering av kjøreferdighet” koples inn i saken. Eventuelt må Landsdekkende Bilsenter koples inn for å få en vurdering av utenforstående.

Arbeids- og velferdsetaten må stoppe tildelingen av timer øyeblikkelig dersom det viser seg at medlemmet høyst sannsynlig ikke vil kunne oppnå førerkort. Det som er nevnt over gjelder også når det er tilstått stønad til trafikkopplæring av pårørende eller andre som skal kjøre bilen for medlemmet.

Arbeids- og velferdsetaten bør eventuelt stoppe stønaden dersom det viser seg at medlemmet ikke vil kunne oppnå førerkort. Til hjelp i vurderingen bør det søkes råd og veiledning hos teamet. Bilsenteret dekker kostnadene for bruk av teamet og leie av testbil. Bilsenteret må påse at fakturaen for kjøreopplæringen formes slik at det fremgår hva som er reelle kjøretimer og hvor mange timer som er medgått til reise for kjørelæreren. Det gis ikke kilometergodtgjørelse når kjøreopplæringen foregår i eget motorkjøretøy. Utgiftene anses da dekket av den grunnstønaden medlemmet er tilstått.

Trafikkskoler Finnmark

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Finnmark. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Finnmark
Kirkenes Trafikksenter

Kirkenes Trafikksenter AS
Kirkenes TrafikksenterKirkenes Trafikksenter AS er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen. Kirkenes Trafikksenter tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Finnmark. Les mer om Kirkenes Trafikksenter

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Finnmark, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderBuskerudHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over FinnmarkTrafikkskoler Buskerud

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Buskerud
Sand Trafikkskole Kongsberg Trafikkskole Team Honefoss Trafikkskole

LEARN AS avd. Lier
Learn TrafikkskoleLEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte. På denne måten sikrer vi at du får en fullverdig og god opplæring, og det beste grunnlaget for å bestå førerprøven, slik at du senere kan kjøre trygt i trafikken. LEARN avd Bekkestua tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud. Les mer om LEARN

Kongsberg Trafikkskole AS
Kongsberg TrafikkskoleKongsberg Trafikkskoles føreropplæring undervises av erfarne kjørelærere med lang erfaring fra yrket, med godt rykte når det gjelder faglig dyktighet og sitt gode humør. Det skal være gøy å ta “lappen”. Kongsberg Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Kongsberg Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud. Les mer om Kongsberg Trafikkskole

Sand Trafikkskole AS
Sand TrafikkskoleSand Trafikkskole har som mål og tilby en god og effektiv opplæring for alle, og prøver å tilpasse timer for elevene. Hvert år får over tusen fornøyde elever en trygg og god opplæring ved skolen. Etter endt opplæring, er elevene godt forberedt. Sand Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Sand Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud. Les mer om Sand Trafikkskole

Team Hønefoss Trafikkskole AS
Team Honefoss TrafikkskoleTeam Hønefoss Trafikkskole AS er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring. Team Hønefoss Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud. Les mer om Team Hønefoss Trafikkskole

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Buskerud, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over BuskerudTrafikkskoler Aust-Agder

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Aust-Agder. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Aust-Agder
Eikeland TrafikkskoleEikeland Trafikkskole AS
Eikeland TrafikkskoleEikeland Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring. Eikeland Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Aust-Agder. Les mer om Eikeland Trafikkskole

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Aust-Agder, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over Aust-AgderTrafikkskoler Akershus

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Akershus
Learn-Trafikkskole Eidsvoll Trafikkskole Metro TrafikkskoleDin Kjøreskole AS
Din-kjoreskole-logoDin Kjøreskole AS holder til i Drammen, og er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Hos oss er du som elev i fokus. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Din Kjøreskole AS tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Les mer om Din Kjøreskole AS

Eidsvoll Trafikkskole AS
Eidsvoll TrafikkskoleEidsvoll Trafikkskole er Eidsvolls eldste trafikkskole, og har to avdelinger, en i Eidsvoll og en på Råholt, som tilbyr opplæring i alle lette førerkortklasser samt trafikalt grunnkurs. Vi møter elever ved Eidsvoll, Jessheim, og Nannestad videregående skole samt andre steder som passer for elevene. Vi har lenge vært fast trafikkskole for alle elevene på transportfag ved Eidsvoll videregående skole. Eidsvoll Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Les mer om Eidsvoll Trafikkskole

LEARN AS Avd Bekkestua
Learn TrafikkskoleLEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte. På denne måten sikrer vi at du får en fullverdig og god opplæring, og det beste grunnlaget for å bestå førerprøven, slik at du senere kan kjøre trygt i trafikken. LEARN avd Bekkestua tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Les mer om LEARN

Metro Trafikkskole Lillestrøm AS
Metro TrafikkskoleMetro Trafikkskole holder til på Lørenskog og Ensjø, og tilbyr tilrettelagt undervisning som tar hensyn til elevenes individuelle behov og ønsker. Du velger Metro Trafikkskole hvis du ønsker kvalitetsopplæring fra en seriøs trafikkskole med unge og erfarne godkjente trafikklærere. Metro Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Les mer om Metro Trafikkskole

Tut & Kjør Trafikkskole AS
Tut og Kjør TrafikkskoleTut & Kjør Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Hos oss er du som elev i fokus. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Tut & Kjør Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus. Les mer om Tut & Kjør Trafikkskole

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Akershus, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
Aust-AgderBuskerudFinnmarkHedmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over AkershusTrafikkskoler Hedmark

Oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hedmark. Du kan kontakte trafikkskolene direkte, samt besøke deres nettsider. Finn trafikkskoler som tilbyr trafikkopplæring for personer med handikap i ditt distrikt.

Profilerte Trafikkskoler i Hedmark
Sevendal Trafikkskole Kongsvinger Smedtorp Trafikkskole Fjellregionen Trafikkskole
Fjellregionen Trafikkskole AS
Fjellregionen TrafikkskoleFjellregionen Trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever. Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler. Fjellregionen Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hedmark. Les mer om Fjellregionen Trafikkskole

Kongsvinger & Smedtorp Trafikkskole AS
Kongsvinger Smedtorp TrafikkskoleKongsvinger og Smedtorp Trafikkskole er blandt de største i Hedmark og en av de ledende i landet. Hvert år sender vi 1000 elever ut i trafikken. Det ansvaret tar vi svært alvorlig. Elever som kommer til oss har én tanke i hodet: førerkort. Vi sørger for at de får både det og dessuten kunnskap og holdninger som gjør dem til trygge trafikanter. Trafikk er samhandling, der ingen har rettigheter, bare plikter. Vår trafikkopplæring bevisstgjør deg og lærer deg å lese trafikken, forutse hva som kan skje og vurdere risiko. Kongsvinger og Smedtorp Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hedmark. Les mer om Kongsvinger og Smedtorp Trafikkskole

Sevendal Trafikkskole AS
Sevendal TrafikkskoleSevendal Trafikkskole er Innlandets mest allsidige trafikkskole. Vi har et godt utdanningstilbud som spenner fra førerkortopplæring i de lette klassene til førerkortopplæring og yrkessjåførkurs i de tyngste. I tillegg tilbyr vi ADR opplæring. Dette garanterer et bredt faglig miljø som kommer alle våre elever til gode. Sevendal Trafikkskole tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hedmark. Les mer om Sevendal Trafikkskole

Tilbake til fylkesoversikt over trafikkskoler

Tema Kjøreopplæring for funksjonshemmede
Kjøreopplæring og trafikkopplæring for funksjonshemmede
Bilkjøring med joystick
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede og forflytningshemmede
NAV lanserer nettløsning for søknad av trygdebil og biltilpasning

Autoriserte Trafikkskoler LandsforbundAlle trafikkskolene som tilbyr kjøreopplæring for funksjonshemmede i Hedmark, er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Nettside: www.atl.no

Fylkesoversikt trafikkskoler
AkershusAust-AgderBuskerudFinnmarkHordalandMøre og RomsdalNordlandNord-TrøndelagOpplandOsloRogalandSogn og FjordaneSør-TrøndelagTelemarkTromsVest-AgderVestfoldØstfold

Kart over Hedmark