Advarer mot standardiserte definisjoner

Hvordan definerer forskere og myndighetspersoner «funksjonshemning». Hvilke konsekvenser får det? Slik lyder noen av problemstillingene i doktoravhandlingen Definitions of Disability in Social Sciences av Lars Grönvik.

Den svenske forskeren advarer mot standardiserte definisjoner. Han mener definisjonsvalget må styres av formålet.
Grönvik er tilknyttet Universitetet i Uppsala. Han har gjennomført fire studier som ligger til grunn for avhandlingen. I studiene ser han nærmere på hvordan forskere og myndigheter definerer funksjonshemming.

Han skiller blant annet mellom:
* Funksjonell definisjon, som tar utgangspunkt i funksjonelle begrensninger.
* Relasjonell definisjon, som tar utgangspunkt i relasjonen mellom individ og omgivelser.
* Samfunnsmodell/sosial modell, som tar utgangspunkt i samfunnsskapte hindringer.
* Administrativ definisjon, dvs. å være funksjonshemmet etter kriterier som utløser bestemte velferdsrettigheter.

Grönvik viser hvordan forskningsresultater kan variere alt etter hvordan vi definerer «funksjonshemning». Han har blant annet sett nærmere på hva som hender om man i sysselsettingsundersøkelser bytter ut en administrativ med en funksjonell definisjon. En administrativ definisjon ga en sysselsettingsgrad på 10 prosent. Benyttet man isteden en funksjonell definisjon, kom sysselsettingsgraden opp i 70 prosent. Resultatene kan igjen få konsekvenser for politikkutformingen. Grönvik stiller seg tvilende til behovet for en standardisert definisjon av «funksjonshemning» i handikapforskningen. Isteden argumenterer han for at valg av definisjon bør knyttes til formålet med det man vil undersøke. Er man interessert i hvordan velferdsstaten definerer funksjonshemming, bør man ta utgangspunkt i en administrativ definisjon.

Er man interessert i hvordan funksjonshemmede skaper sin egen identitet, bør man velge en annen definisjon, hevder han. Grönvik anbefaler sosialforskere å ha større bevissthet om at valg av definisjon har innvirkning på forskningsresultater. Fra den svenske hjemmesiden Skolporten/forskning kan du laste ned hele avhandlingen. www.skolporten.com.

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *