Datahjelpemidler

Datahjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Spesialtilpassede datahjelpemidler og spesielt tilrettelagt programvare kan gjøre dagligliv og arbeidsliv enklere for personer med nedsatt funksjonsevne. En datamaskin kan være et nyttig hjelpemiddel både som en funksjonsstøtte ved manglende finmotoriske ferdigheter og som et pedagogisk hjelpemiddel. Datautstyret gir nemlig gode muligheter for individuell tilpasning og forenkling av oppgaver. I tillegg fungerer det utmerket for de fleste som en støtte til kommunikasjon med andre barn og voksne. Du må ha en vesentlig og varig funksjonshemning, som har vart mer enn to år. Funksjonsevnen må bli bedret av datamaskin. Funksjonsnedsettelsen må ha medisinske årsaker, enten den viser seg som store lese-og skrivevansker, eller andre funksjonshemninger.

Tilbake til oversikt hjelpemidler

Hvor henvender du deg for datahjelpemidler?

Går du på grunn- eller videregående skole, får du hjelp av rådgiver på skolen. Andre får hjelp innen kommunehelsetjenesten eller hos hjelpemiddelsentralen.

Hvilken type datamaskin?

Du kan velge mellom bærbar PC eller stasjonær PC. Noen kan låne en PC, andre får PCen til odel og eie, avhengig av behov. Er du skoleelev med behov for PC, eller kanskje du trenger PC hjemme? Da er du ansvarlig for datamaskinen og må bekoste reparasjoner selv. Er du i arbeid, i yrkesrettet attføring eller tar høyere utdanning, kan du låne PC hos hjelpemiddelsentralen. Da er hjelpemiddelsentralen ansvarlig for teknisk oppfølging av utstyret. Personer med store komplekse behov kommer også inn under denne ordningen.

Leverer din bedrift datahjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvordan søke om datahjelpemidler?

Gjelder søknaden behov i skole eller i dagliglivet, har kommunen ansvar for å utrede og begrunne søknaden. Den sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. I komplekse saker hvor det trengs spesialekspertise, kan hjelpemiddelsentralen være behjelpelig i utredningen av søknaden. Det kan gis stønad til spesialtilpasset datautstyr, som gjør at du kan bruke standard utstyr hjemme hos deg selv, på arbeidsplassen eller på skolen. Spesialtilpasning kan være leselist, skjermleser, skjermstyring til syntetisk tale, med mer. Den som søker om spesialtilpassede datahjelpemidler må være sikker på at det ordinære datautstyret, som ikke dekkes av NAV, er mulig å spesialtilpasse, og at en slik tilpasning er hensiktsmessig. Hjelpemiddelsentralen i fylket kan gi råd om hvilket datautstyr som egner seg for spesialtilpasning. Det kan gis stønad til spesielt tilrettelagt programvare. Dette er programmer som kompenserer for manglende ferdigheter og bedrer funksjonsevnen. Standard datautstyr som inngår som en delkomponent i en hjelpemiddelløsning som er nødvendig for at du skal kunne kommunisere, vil fortsatt kunne dekkes. Det er en forutsetning at alternativet er et dyrere kommunikasjonshjelpemiddel.

Barn under skolepliktig alder, skoleelever og personer som har fått innvilget utdanningstiltak fra NAV (tidligere yrkesrettet attføring) kan i noen tilfeller få låne ordinært datautstyr dersom krevende tilpasninger av datautstyr og hjelpemidler gjør det mer hensiktsmessig med en totalløsning.

Dersom du har spesifikke lese- og skrivevansker og har et dokumentert behov for PC eller nettbrett til skolearbeid i grunnskolen, kan du få et tilskudd på 3 200 kroner til kjøp av PC eller nettbrett. Dokumentasjonen må være signert av PP-tjenesten, logoped eller lignende. Kontaktpersonen ved skolen må bekrefte at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden skal det gis en generell beskrivelse av undervisningen, og hvorfor det er nødvendig med datahjelpemidler. Det skal oppgis et navn på oppfølgingsansvarlig.

Trenger du datatekniske hjelpemidler?

Med omgivelseskontroll kan du fjernstyre elektriske apparater, for eksempel lys, varme, døråpnere, radio, TV og telefon. Kommunikasjonshjelpemidler: Hvis du har problemer med å uttrykke deg gjennom tale, kan du ha nytte av samtalehjelpemidler. Har du problemer med å bruke tastatur eller mus, finnes det innmatingsenheter og presentasjonsenheter til betjening av datamaskinen. Svaksynte og blinde kan ha nytte av datadisplay og alternative presentasjonsenheter. For dem som ikke kan lese finnes det pictogrammer, dvs. bilder av det man ønsker å uttrykke, eller sort-hvite enkle tegninger og symboler. Er vanlige telefoner vanskelig for deg a bruke, finnes det alternative telefoner og telefoneringssystemer som hjelpemidler. Er du i tvil om hvilket hjelpemiddel som viI passe best for deg, kan du få hjelp til utredning og utprøving av NAV Hjelpemiddelsentral. Alle søknader sendes NAV Hjelpemiddelsentral i fylket ditt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.