Prosjekt FysFunk – modeller for lokale kompetansenettverk

Integreringsprosessen i norsk idrett der særforbundene (55) har ansvar for å tilrettelegge aktivitet for mennesker
med funksjonshemning gjennom sine idrettslag (ca.12 000), har allerede gitt positive resultater. Antall medlemmer
med funksjonshemning har økt, og det viser at særforbundenes arbeid i forhold til målgruppen langt på vei fungerer.

Til tross for de positive resultatene har både særforbund og idrettslag, gitt klare signaler om at de ikke kan ta ansvar for funksjonshemmede med store hjelpe- og tilretteleggingsbehov, uten at forholdene legges spesielt til rette. Dette er bl.a. bakgrunn for at Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF), Norges Idrettshøgskole (NIH), Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) og Beitostølen Helsesportssenter (BHSS) har hatt som ambisjon å få etablert et nasjonalt kompetansenettverk med tverrsektoriell kompetanse på området idrett og fysisk aktivitet og funksjonshemning.

På et møte den 19. juni 2006 mellom ledelsen og avdelingene (sjeldne funksjonshemninger, levekår og kommunale velferdstjenester) i Sosial – og Helsedirektoratet (SHDIR) og politisk og administrativ ledelse i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI), var det enighet om å sette i gang et forprosjekt, før en tar stilling til videre samarbeid om et eventuelt nasjonalt nettverk. På bakgrunn av dette utarbeidet NIF og NFI et forslag til et forprosjekt med start primo januar 2007. November 2006 ble det søkt SHdir om støtte til prosjektledelse og gjennomføring av tilhørende oppgaver. Prosjektet er et spleiselag mellom SHdir, NIF/NOK og NFI.

Om prosjektet
Målgruppen for prosjektet er funksjonshemmede med store støtte- og tilretteleggingsbehov, og målet med prosjektet er å øke aktivitetstilbudet for disse. Dette vil man oppnå gjennom å se nærmere på modeller for lokalt kompetansenettverk. Med lokalt kompetansenettverk tenker man her på modeller eller koblinger av ressurser og mulige
løsninger lokalt for hva som skal til for å få et bedre aktivitetstilbud til målgruppen. Herunder skal man konkret se på rolle- og ansvarsfordeling. Forprosjektet startet opp 1. juni 2007 og skal vare ett år. Det vil eventuelt
etter anbefaling fra styringsgruppen bli søkt om inntil tre års videreføring av prosjektet. Man er allerede igang med å søke etter midler til videreføring av prosjektet. For å finne frem til modeller for lokalt kompetansenettverk, skal forprosjektet kartlegge aktivitetstilbudet for målgruppene i kommunene, se på ressurskoblinger på tvers av sektorer og nivåer, rekrutteringskanaler og kompetansebehov i forhold til lokale behov. Prosjektet skal også konkret gå inn og se på mulige aktiviteter og løsninger som behøves for å få til tilrettelegging for aktivitet lokalt for målgruppen.

Det er plukket ut tre kommuner til å delta i forprosjektet. Det er Trøgstad, Lillehammer og Hamar. Alle kommunene har etablert lokale prosjektgrupper som består av kommune, frivillig sektor og brukere og pårørende. De lokale prosjektgruppene skal se på nåtidssituasjonen i kommunen, både i forhold til behov og aktivitetstilbud, ressurskoblinger, rekrutteringskanaler og suksesskriterier i forhold til vellykkede lokale tiltak.

Det langsiktige målet er å få til varige tiltak i lokale idrettslag. I idrettslagene skjer også annen aktivitet, og det vil være med på å skape tilhørighet og identitet, og det er idretten som kan idretten. På den måten vil man på sikt kunne hjelpe særforbund og klubber til i større grad å komme med tilbud, gjerne i samarbeid med det offentlige, også til de som har store støtte- og tilretteleggingsbehov. Prosjektet retter seg mot en målgruppe som er viktig for idretten å inkludere, og mye arbeid gjenstår i forhold til å kunne gi dem et varig etablert tilbud gjennom deres lokale idrettslag. Forprosjektet skal evalueres basert på tilbakemeldinger fra de lokale prosjektgruppene. Dersom prosjektet videreføres for eksempel for en tre års periode, er det ønskelig å også prøve det ut andre steder i landet.

Kontaktinformasjon:
Prosjektleder: Janne Johnsen, NIF
Kontor: Idrettens hus på Lillehammer
Tlf: 61 27 94 38
Mobil: 975 21 449
Epost: janne.johnsen@nif.idrett.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.