Tag Archives: kommunikasjon

Kommunikasjonsløsninger for hørselshemmede

COMMidt audio as ble etablert 20. mars 2013 etter at COMMidt AS avviklet sin virksomhet. COMMidt audio as består av tidligere ansatte i COMMidt AS, og vi har overtatt alle produktrettigheter og varelager til COMMidt AS.

Det nye selskapet vil fortsatt levere utvalgte produkter og spesialtilpasninger, samt utføre service og reparasjoner på tidligere COMMidt-produkter.

Det opprinnelige selskapet ble grunnlagt i 1991 og har, i tett samarbeid med kompetansebedrifter som Sintef og NAV, opparbeidet god erfaring og grundig kunnskap om hvilke utfordringer hørselshemmede møter. Disse erfaringene og produktideene vil vi i COMMidt audio ta med oss i det videre arbeidet med å utvikle gode kommunikasjonsløsninger som skal gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede.

Økende behov
I dag er ca. 200.000 høreapparatbrukere i Norge. I følge Hørselshemmedes Landsforbund er det ytterligere 100.000 som ville hatt god nytte av høreapparat. Undersøkelser viser at det i 2050 vil være dobbelt så mange over 67 år som det er i dag, det vil si 1,5 millioner. Det forventes at antall eldre over 80 år vil tredobles og antall mennesker over 90 år vil seksdobles i samme tidsrom. Det er rimelig å anta at den økende andel eldre vil medføre en dramatisk økning i antall hørselshemmede, og dermed vil behovet for gode hjelpemidler øke.

Det enkle er ofte det beste!
COMMidt audio as vil ha fokus på enkle, moderne løsninger som også de eldste i befolkningen kan ha stor glede av. I produktutviklingen vil vi ta hensyn til at det i tillegg til et hørselstap også kan være synshemming og nedsatt finmotorikk. En del av utfordringen i produktutviklingen, ligger i å lage et topp moderne hjelpemiddel, med det nyeste innen teknologien, uten å glemme brukervennligheten.

Teknologien åpner for mange muligheter, og det er lett å bli “revet med“. Både sluttbruker og den som skal bistå bruker med opplæring er tjent med at det er så enkelt som mulig. Mange eldre uttrykker at de ønsker å bli boende i eget hjem så lenge som mulig, så lenge de føler seg trygge der. Dersom trygghet og funksjonalitet kan økes ved teknologiske hjelpemidler kan flere klare mer selv. Å være selvstendig ivaretar følelsen av kontroll over eget liv og hverdagen. Dette har vist seg å være avgjørende for menneskers livskvalitet.

Lokal kompetanse
COMMidt audio as benytter lokale samarbeidspartnere til utvikling av nye produkter. Det finnes spisskompetanse på både elektronikk og design i Midt-Norge. Dette muliggjør en tett oppfølging og god kommunikasjon mellom de ulike samarbeidspartnere, og sikrer at sluttproduktet blir optimalt med tanke på funksjonalitet og kvalitet.
Vi vil også utnytte den kompetansen som finnes i hørselsmiljøet Norge og søke råd der vi finner det nødvendig. Vi har tett samarbeid med autorisert audiograf Irene Nerbø ved Hørselssenteret i Levanger når det gjelder kunnskap om lyd, lydkvalitet og kartlegging av den hørselshemmedes situasjon og behov for hjelp.

Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til å ta kontakt med oss! www.commidtaudio.no

Enklere kommunikasjon med nye produkter

Data- og kommunikasjonsmarkedet er i stadig utvikling. Til glede og nytte for brukergruppen med behov for kommunikasjonshjelp.

Ole-Bernhardt Vangen fra Permobil Dialog har kommentert de siste nyhetene innen kommunikasjonshjelpemidler. Han er begeistret for de nye produktene. Han er opptatt av at produktene skal være funksjonelle for brukeren i hverdagen. Blir kommunikasjonshjelpemiddelet for komplisert, kan det fort bli at det ikke lenger et hjelpemiddel, sier han til Ergostart.

SmartTalk & SmartSpeak
SmarttalkDen nye Smartserien fra Permobil ble nylig lansert. Hjelpemidlene er tiltenkt brukergruppen som starter med kommunikasjon for første gang, eller de som ønsker et enkelt kommunikasjonshjelpemiddel i de daglige oppgavene. Mange regner denne talemaskinen som en av markedets enkleste fordi bruker- og programmeringsterskelen er veldig lav. Den har store symbolfelter og gjenkjenner overlegg automatisk. Talemaskinen er godt egnet for barn og mennesker med kognitiv svikt. Med dette produktet kan ikke brukeren konstruere sin egen tekst, men ved å trykke på et bildefelt uttales setninger som er lest inn på talemaskinen. Talen er dermed digital. Maskinen er svært enkel i bruk og kan tas med.

Mind Express
MindExpressMind Express er et datahjelpemiddel og programvare som er utviklet for å kunne benyttes både til de enkle og mest avanserte kommunikasjonsoppgaver. Programvaren fra Permobil kan utvikles i tråd med de fleste av brukerens evner og behov, noe som kan fremme kognitiv og funksjonell utvikling. Symbolbrukere kan dessuten skrive grammatisk riktig ved at programvaren korrigerer grammatikken automatisk, den bøyer verb, substantiv, korrigerer fortid/nåtid, entall og flertall. Derfor er Mind Express unik sammenlignet med andre produkter innen samme felt. Programmet kan bruke både digital og syntetisk tale. Det vil si at man enten kan velge ord ved å trykke på bildeknapper, eller forme ordene selv ved å bruke et tastatur. Skjermen kan deles opp i ønsket antall felter for best mulig kommunikasjon. Programmet støtter omgivelseskontroll med stor funksjonalitet, telefonering fra fast telefon og mobil telefon, og full SMS-støtte. Med litt opplæring er programmet lett å redigere/tilpasse, og kan gjøres av de som er nære brukeren. Mind Express fungerer godt sammen med Tellus 3 +, disse to leveres ofte ut sammen.

Tellus 3+
Tellus3Tellus 3+ er en plattform for kommunikasjonsprogrammer. Denne skjermbaserte talemaskinen er klargjort for bruk av omgivelseskontroll, pekeskjerm, brytere, mobil og internett. Tellus 3+ kan benyttes med mange kommunikasjonsprogrammer, noe som gjør enheten fleksibel. Enheten har fem trykkfelter ved siden av skjermen som kan
programmeres til valgfrie funksjoner. Det er en stor fordel at den er tilrettelagt til alle funksjoner som en bruker ofte trenger, og er designet for å være en komplett kommunikasjonsenhet. Tellus+ 3 finnes kun i en størrelse, og forhandles av Permobil.

SpeakOut
SpeakOutDette produktet sies å være det siste innen tekst-til-talemaskiner blant de som bruker Accapella talesyntese. SpeakOut har et unikt frasesystem og direkte tale. Den kan kobles til mobiltelefonen, noe som gir brukeren stor fleksibilitet og mange muligheter. Produktet er laget for brukere som kan lese og skrive, og håndteres omtrent som en vanlig datamaskin. Talen er syntetisk. Det vil si at brukeren selv konstruerer ordene som uttales. Dette produktet leveres ikke med bildesymboler, men det følger med to skjermer som gjør at brukeren kan kommunisere med andre også ved å bruke tekst i stedet for lyd-uttale.

For mer informasjon om produktene, se leverandørens hjemmesider: www.permobil.no

Datahjelpemidler

Datahjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Spesialtilpassede datahjelpemidler og spesielt tilrettelagt programvare kan gjøre dagligliv og arbeidsliv enklere for personer med nedsatt funksjonsevne. En datamaskin kan være et nyttig hjelpemiddel både som en funksjonsstøtte ved manglende finmotoriske ferdigheter og som et pedagogisk hjelpemiddel. Datautstyret gir nemlig gode muligheter for individuell tilpasning og forenkling av oppgaver. I tillegg fungerer det utmerket for de fleste som en støtte til kommunikasjon med andre barn og voksne. Du må ha en vesentlig og varig funksjonshemning, som har vart mer enn to år. Funksjonsevnen må bli bedret av datamaskin. Funksjonsnedsettelsen må ha medisinske årsaker, enten den viser seg som store lese-og skrivevansker, eller andre funksjonshemninger.

Tilbake til oversikt hjelpemidler

Hvor henvender du deg for datahjelpemidler?

Går du på grunn- eller videregående skole, får du hjelp av rådgiver på skolen. Andre får hjelp innen kommunehelsetjenesten eller hos hjelpemiddelsentralen.

Hvilken type datamaskin?

Du kan velge mellom bærbar PC eller stasjonær PC. Noen kan låne en PC, andre får PCen til odel og eie, avhengig av behov. Er du skoleelev med behov for PC, eller kanskje du trenger PC hjemme? Da er du ansvarlig for datamaskinen og må bekoste reparasjoner selv. Er du i arbeid, i yrkesrettet attføring eller tar høyere utdanning, kan du låne PC hos hjelpemiddelsentralen. Da er hjelpemiddelsentralen ansvarlig for teknisk oppfølging av utstyret. Personer med store komplekse behov kommer også inn under denne ordningen.

Leverer din bedrift datahjelpemidler? Bli oppført i hjelpemiddeloversikten

Hvordan søke om datahjelpemidler?

Gjelder søknaden behov i skole eller i dagliglivet, har kommunen ansvar for å utrede og begrunne søknaden. Den sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. I komplekse saker hvor det trengs spesialekspertise, kan hjelpemiddelsentralen være behjelpelig i utredningen av søknaden. Det kan gis stønad til spesialtilpasset datautstyr, som gjør at du kan bruke standard utstyr hjemme hos deg selv, på arbeidsplassen eller på skolen. Spesialtilpasning kan være leselist, skjermleser, skjermstyring til syntetisk tale, med mer. Den som søker om spesialtilpassede datahjelpemidler må være sikker på at det ordinære datautstyret, som ikke dekkes av NAV, er mulig å spesialtilpasse, og at en slik tilpasning er hensiktsmessig. Hjelpemiddelsentralen i fylket kan gi råd om hvilket datautstyr som egner seg for spesialtilpasning. Det kan gis stønad til spesielt tilrettelagt programvare. Dette er programmer som kompenserer for manglende ferdigheter og bedrer funksjonsevnen. Standard datautstyr som inngår som en delkomponent i en hjelpemiddelløsning som er nødvendig for at du skal kunne kommunisere, vil fortsatt kunne dekkes. Det er en forutsetning at alternativet er et dyrere kommunikasjonshjelpemiddel.

Barn under skolepliktig alder, skoleelever og personer som har fått innvilget utdanningstiltak fra NAV (tidligere yrkesrettet attføring) kan i noen tilfeller få låne ordinært datautstyr dersom krevende tilpasninger av datautstyr og hjelpemidler gjør det mer hensiktsmessig med en totalløsning.

Dersom du har spesifikke lese- og skrivevansker og har et dokumentert behov for PC eller nettbrett til skolearbeid i grunnskolen, kan du få et tilskudd på 3 200 kroner til kjøp av PC eller nettbrett. Dokumentasjonen må være signert av PP-tjenesten, logoped eller lignende. Kontaktpersonen ved skolen må bekrefte at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden skal det gis en generell beskrivelse av undervisningen, og hvorfor det er nødvendig med datahjelpemidler. Det skal oppgis et navn på oppfølgingsansvarlig.

Trenger du datatekniske hjelpemidler?

Med omgivelseskontroll kan du fjernstyre elektriske apparater, for eksempel lys, varme, døråpnere, radio, TV og telefon. Kommunikasjonshjelpemidler: Hvis du har problemer med å uttrykke deg gjennom tale, kan du ha nytte av samtalehjelpemidler. Har du problemer med å bruke tastatur eller mus, finnes det innmatingsenheter og presentasjonsenheter til betjening av datamaskinen. Svaksynte og blinde kan ha nytte av datadisplay og alternative presentasjonsenheter. For dem som ikke kan lese finnes det pictogrammer, dvs. bilder av det man ønsker å uttrykke, eller sort-hvite enkle tegninger og symboler. Er vanlige telefoner vanskelig for deg a bruke, finnes det alternative telefoner og telefoneringssystemer som hjelpemidler. Er du i tvil om hvilket hjelpemiddel som viI passe best for deg, kan du få hjelp til utredning og utprøving av NAV Hjelpemiddelsentral. Alle søknader sendes NAV Hjelpemiddelsentral i fylket ditt.

Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø

I forbindelse med en prosjektoppgave på ASK 2 studiet ved Høgskolen i Vestfold intervjuet jeg foreldre til barn med cerebral parese (CP) som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Fokuset mitt var knyttet til å se på hvordan de fylkesvise habiliteringstjenestene kan bidra til at barn med CP og alvorlige kommunikasjonsvansker tidlig får tilgang til alternativ og supplerende kommunikasjon. Continue reading