Funksjonshemmedes Barns Familieforening

Funksjonshemmedes Barns Familieforening er en ny forening for funksjonshemmede barn og deres familier. Foreningen har som formål å arbeide for å bedre oppvekstvilkårene til funksjonshemmede barn og livsvilkårene til familiene.

Sentralstyret i foreningen består av Trond Morten Osvold, Marit Wirak, Ståle Ludvigsen og Janne Remøy Endresen. FBF ønsker å bygge opp en strømlinjeformet forening med korte og direkte forbindelser mellom sentralstyret og våre lokallag. Det er et viktig poeng for oss at våre lokallag skal være organisatorisk, administrativt og interessepolitisk direkte knyttet opp til vårt sentralstyre. På denne måten sikrer vi at det er god og tett kommunikasjon mellom organisasjonsleddene, samtidig som vi tar opp og arbeider med de samme interessepolitiske sakene både sentralt og lokalt.

Foreningen vil gjennom det likestilte perspektivet både til det funksjonshemmede barnet og hele familien arbeide aktivt for å bedre livssituasjonen til alle. I tillegg til å sette fokus på alt som ikke fungerer, vil vi være bevisste på å få fram de gode eksemplene som vi vet finnes, siden vi mener det er vel så mye lærdom og mestringseffekt i disse. Vi vil ha en selvstendig stilling som gjør at de eneste rammene som gjelder for vår virksomhet er de som på demokratisk vis besluttes internt i FBF. FBFs hovedmålgruppe er funksjonshemmede barn og deres familier. Vi stiller således ingen krav til type funksjonsnedsettelser og er åpen for alle uansett om barnet har en spesifikk diagnose, sjeldne diagnoser, ingen diagnose eller flere diagnoser. For oss er det å være familie med et funksjonshemmet barn en «diagnose» i seg selv, men kan vi i fellesskap bidra til at vi kan være og bli oppfattet som en vanlig familie som alle andre, har vi gjort noe viktig og verdifullt.

Vi er for tiden i en spennende og konstruktiv prosess med en aktuell stor samarbeidspartner. Dette vil gi oss både
integritet, tyngde og slagkraft gjennom blant annet den representasjonen vi ønsker og som vi er avhengig av. Vi viser for øvrig til vår hjemmeside: www.fbfam.no, som er under videreutvikling.

Leave a Reply

Your email address will not be published.