Økonomitips for hørselshemmede

Visste du at du har rett på skattefradrag for utgifter forbundet med hørselsutfordringen din? Visste du at du kan søke på legater som kan gi støtte til personer med hørselsutfordringer? Visste du at Lånekassen kan gi rentefritak på studielånet ditt ved sykdom, attføring eller rehabilitering? Visste du at enkelte kommuner tilbyr startlån til unge og funksjonshemmede?

Tekst: Christopher Lyngaas
Foto: Colourbox

Særfradrag på skatten
Dersom du har usedvanlig store kostnader på grunn av hørselshemmingen din eller hørselshemmingen til en du forsørger, kan du få dette trukket fra på skatten dersom du kan dokumentere eller sannsynliggjøre at utgiftene dine er på minst 9180 kr i løpet av ett inntektsår. Det er ingen begrensning på beløpet oppad. Du må legge ved kopi av legeattest første gang du krever dette, men du slipper å sende inn flere ganger dersom det fremgår av legeattesten at tilstanden er kronisk. Utgiftene kan vaere direkte og indirekte knyttet til hørselshemmingen din. Der du ikke kan dokumentere med kvitteringer, må du anslå kostnadene og sannsynliggjøre dem.

Forutsetninger for særfradrag
1. Ekstrautgiftene må beløpe seg til minst kr. 9180,- i året.
2. Det må dokumenteres at ekstrautgiftene er nødvendige som følge av sykdom, skade eller lyte.
3. Det må dokumenteres at skatteyter har betalt kostnadene av egne midler.
4. Det gis ikke særfradrag for ekstrakostnader som dekkes av folketrygden.

Det totale utgiftsbeløpet føres under post 3.5.4 «Saerfradrag for uvanlig store sykdomsutgifter». Spesifiser utgiftene under post 5.0 (tilleggsopplysninger) i selvangivelsen, for eksempel «kjøp av batterier til høreapparat – 3452 kr». Spesifiser at dette gjelder post 3.5.4. Legg ved et eget ark hvor du redegjør for utgiftene. Eksempler på fradrag du kan kreve er egenandeler for den offentlige helsetjenesten og reisekostnader til og fra sykehuset, kjøp av batterier, slanger, rensemidler og annet hørselsrelatert tilleggsutstyr, utgifter til reparasjon og økte tellerskritt på fasttelefon og mobil pga. nødvendige gjentagelser relatert til hørselshemmingen. Dersom du har flere relevante utgifter, er det bare å inkludere disse. Husk at kostnadene kan være både direkte og indirekte relatert til hørselshemmingen, men de må kunne dokumenteres eller sannsynliggjøres.

Lånekassen
Dersom du har lån i Lånekassen, kan du få rentefritak (sletting av renter) ved sykdom, attføring og rehabilitering. Kravet er at sykdommen, rehabiliteringen eller attføringen må ha vart i minst tre måneder sammenhengende samtidig som inntekten din ikke er over inntektsgrensene for rentefritak. Du kan også få rentefritak ved arbeidsledighet og fulltidsarbeid med lav inntekt. Rentefritak innvilges i ettertid, etter at rentene er lagt til lånet. Rentefritak må du søke i ettertid, etter at perioden du skal søke rentefritak for, er over. Les mer på Lånekassens sider lanekassen.no for nærmere informasjon under menyvalget «rentefritak». Dersom du har problemer med å betale, kan du også søke om betalingsutsettelse. Rentene løper da fortsatt, og lånet ditt vil totalt sett bli dyrere.

Legater og stipender
Stipend og legathåndboka inneholder en oversikt over stipender og legater der man kan få pengestøtte på bakgrun av hørselshemmingen. Man kan få støtte enten som privatperson eller som organisasjon. Se legathandboken.no eller kjøp
boka i bokhandelen. Cathrine og Nils Hals’ Legat for funksjonshemmede kan for eksempel gi midler til spesialutstyr eller utdannelse til enkeltpersoner. Lise og Arnfinn Hejes fond gir midler til økonomisk vanskeligstilte personer. Noen timer til søknadsutfyllelse kan være velanvendt tid! Husk legeattest.

Bostøte og startlån
Skal du kjøpe bolig og har dårlig råd? Får du ikke lån fra private banker eller mangler egenkapital? Da kan du søke kommunen din om såkalt startlån. Å søke om startlån er en god ide for alle både unge og eldre som har vanskeligheter med å finansiere en boliginvestering. Ta derfor kontakt med boligkontoret eller sosialkontoret i kommunen for å sjekke om du kan få dette lånet. Retningslinjer og praksis vil variere noe fra kommune til kommune. Lånet er behovsprøvd og gis blant annet til: unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre vanskeligstilte husstander. Du kan både få fullfinansiering av boligen eller eventuelt bare et topplån, dersom du kan låne andre steder også. Boligen skal ha en nøktern standard.

Hjelpemidler
Du kan også få hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen i fylket ditt. Dette kan det være mye å spare på. Du kan for eksempel få bærbar PC til skolebruk og andre kommunikasjonshjelpemidler, som for eksempel skrivetolk. For å få
hjelpemidler må hørselsnedsettelsen være varig (minst to år) og hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal fungere bedre. Det er hjelpemiddelsentralen som til slutt avgjør hva du kan få. Ta kontakt med kommunehelsetjenesten der du bor. Du kan lese mer om hjelpemidler på nav.no. På menyen til høyre kan du klikke på «hjelpemidler».
Leave a Reply

Your email address will not be published.